Regulamin

Regulamin serwisu internetowego spokojdziecka.pl

Regulamin serwisu internetowego spokojdziecka.pl

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.spokojdziecka.pl [„Serwis"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych wyjątków, przedstawionych na niniejszej stronie internetowej warunków. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu będziemy informowali. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu.

Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma Heel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21, o adresie elektronicznym biuro@heel.pl [„Właściciel"]. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin".

 

1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny, w zakresie informacji o stosowaniu substancji i leków naturalnych stosowanych w łagodzeniu dolegliwości zdrowotnych i zwane są dalej łącznie „Usługami".


Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych w Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Grey Tree Sp. z o.o., Ogrodowa 32A/6, 00-897 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000549870 o adresie elektronicznym office@greytree.pl [„Wykonawca"]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

 

2. Charakter informacji

W serwisie znajdują się między innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do opakowania każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

 

3. Zasady korzystania z Usług

Korzystanie z Usług nie wymaga podawania żadnych swoich danych i jest dostępna dla każdego niezarejestrowanego Użytkownika serwisu. Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

 

4. Czas świadczenia Usług oraz opłaty

Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny okres. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

 

5. Ograniczenia

Korzystanie z Serwisu lub Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

 

6. Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lun inny z przeglądarką internetową obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

 

7. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy

Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:
a) wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie,

b) wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie

c) oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu:

 • • wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
  • użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub
  • zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
a) nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.


Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

 

8. Dane osobowe

Właściciel Serwisu nie gromadzi, nie tworzy zbioru i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), umożliwiających identyfikację Usługobiorcy.

W wypadku korzystania przez Usługobiorcę z adresu kontaktowego, Właściciel ma możliwość jednorazowego przetworzenia danych osobowych w celu przesłania zamówionych informacji. Dane te następnie ulegają usunięciu i nie są przetwarzane w zbiorze danych.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: office@greytree.co, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. Serwery pocztowe Właściciela oraz Wykonawcy posiadają zabezpieczenia anty-spamowe, co w szczególnych przypadkach może oznaczać niedostarczenie Państwa wiadomości na podane adresy elektroniczne. W takich przypadkach prosimy kontaktować się w sposób tradycyjny.

 

10. Prawo właściwe

Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.


We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną". Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

 

11. Informacje o "cookies" i IP

W celu identyfikacji osób odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies.

Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies" bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług w serwisie.

Administrator wykorzystuje własne cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu.

Administrator wykorzystuje także pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych  danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto, podczas korzystania z naszych stron internetowych, nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. źródło: www.wszystkoociasteczkach.pl

11. Prawo autorskie

Prezentacja serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do Heel Polska Sp. z o.o. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2014 Heel Polska Sp. z o.o." Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez firmę Heel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.
Prawa autorskie do materiałów w nim zawartych przysługują Heel Polska Sp. z o.o.
Wszelkie rodzaje wykorzystania np. drukowanie czy kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie dla użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Porady zdrowotne zamieszczone w niniejszym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego preparatu. Wszelkie komentarze nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzających go użytkowników nie będą traktowane jako poufne.

Wszelkie pomysły, know-how zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Heel Polska Sp. z o. o. w dowolny sposób, w szczególności w dystrybucji i marketingu. Heel Polska nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie nazwy handlowe umieszczone w serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe 
i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Heel Polska.

Heel Polska Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Heel Polska Sp. z o.o. Heel Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdrowie, opinie i materiały tam zawarte.
Heel Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie materiały przez nią nie przygotowywane lub zamieszczone w serwisie bez jej zgody.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi Heel Polska i w jaki sposób je wykorzystuje?

Heel Polska Sp. z o.o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych Klientów o oferowanych przez nas produktach.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w skrócie RODO, informujemy, że nasza strona:

- nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies;

- pliki cookies wykorzystujemy do celów analitycznych, np. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej (co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz na potrzeby Google Analytics. Danych tych nie da się powiązać wprost z konkretnym Użytkownikiem;

- okresowo, w trakcie prowadzenia kampanii online dla naszych produktów, pliki cookies mogą służyć prowadzeniu reklamy remarketingowej, czyli reklama produktu Viburcol / Viburgel może zostać wyświetlona Użytkownikowi, który wcześniej odwiedził serwis www.spokojdziecka.pl;

- adresy IP Użytkowników wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). 

 

Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

Na podstawie uzyskanych informacji, w szczególnych przypadkach, sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników naszej strony.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o Użytkownikach, takie jak: adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji), jednakże ma to miejsce zawsze po uzyskaniu stosownej zgody / zgód Użytkownika. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Informacje kontaktowe Klientów, przesłane przez formularz kontaktowy, wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu, w odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie.

W przypadku zbierania informacji o Użytkownikach, Administratorem Bazy Danych jest firma Heel Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa,                                     tel.: 022 545 07 00.

Klienci mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- żądania usunięcia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych na adres e-mailowy: rodo@heel.pl lub na adres korespondencyjny podany powyżej.

Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Heel Polska Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521) oraz  z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,                    w skrócie RODO.

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszych informacji o ochronie prywatności, proszeni są o wysłanie uwag na adres: rodo@heel.pl.

 • I. Na początek - ciąża

  Pierwszy trymestr – do 13 tygodnia ciąży. To czas wielkich zmian. Ciąży, co prawda jeszcze nie widać, ale Twój organizm dostosowuje się do nowego stanu. Już w piątym tygodniu życia płodowego u dziecka wykształcają się powoli zaczątki 33/34 kręgów. Zaczyna też powstawać mózg i układ nerwowy. Powinnaś pamiętać o kwasie foliowym. Maluszek ma już 2 mm, czyli jest wielkości pestki jabłka, widać już kulisty zawiązek głowy.

  W szóstym tygodniu maleństwo ma już głowę, tułów i ogonek, który potem zniknie. Serce zaczyna przepompowywać krew, a około 40. dnia pojawiają się ramiona i nóżki. To już mały wielkolud – ma 4 mm. W siódmym tygodniu widać już oczy, nos i usta. Rączki się wydłużają, a na ich końcach pojawiają się błonki niczym płetwy (nie martw się!, znikną). Od tej pory jesteście już trwale złączeni pępowiną.

  Czytaj cały artykuł
 • II. Witaj na świecie

  Pierwszy rok życia Twojego maluszka to okres niezwykle intensywnych zmian, które pojawiają się dosłownie z tygodnia na tydzień. W tym czasie dziecko przekształca się z maleńkiego noworodka, który może spać nawet 23 godziny na dobę w niemowlaka, który wypowiada już pierwsze słowa i rozumie proste polecenia rodziców. Pierwsze 12 miesięcy w życiu dziecka jest określane jako okres niemowlęcy.

  Pierwszy miesiąc: To miesiąc, kiedy maleństwo z noworodka stanie się niemowlęciem. To nie tylko zmiana nazwy, ale prawdziwy krok milowy w jego rozwoju. Na początku Twój maluszek nie będzie zbyt towarzyski, noworodek potrafi spać nawet 23 godziny na dobę. Jego główka jest ciągle zbyt ciężka, aby mógł ją samodzielnie unosić, dlatego bezwzględnie pamiętaj o jej podtrzymywaniu.

  Czytaj cały artykuł
 • III. 2 - 10 rok życia dziecka

  Zaczynasz ten okres z maleństwem, które dopiero co wyszło z wieku niemowlęcego, zakończysz z prawie nastolatkiem, a po drodze zaliczysz parę kryzysów, okresów buntu, ale też odczujesz ogromne przywiązanie Twojego dorastającego dziecka do Ciebie.

  Drugi rok: Pierwsze urodziny Twojego maluszka są umownym zakończeniem wieku niemowlęcego. Twoje dziecko rozpoczyna następny okres życia, w którym czeka je opanowanie wielu nowych umiejętności, takich jak samodzielne chodzenie, bieganie, posługiwanie się mową czy kontrola nad potrzebami fizjologicznymi. Stanie się ono również w coraz większym stopniu istotą społeczną, okazującą sympatię lub antypatię, nawiązującą przyjaźnie z rówieśnikami. Wzrasta jego samodzielność, niezależność i odrębność. Jest to okres głębokich zmian w psychice dziecka.

  Czytaj cały artykuł